+

Sri Lanka > Coin catalog

Sri Lanka 1 cent 1978 - obverseSri Lanka 1 cent 1978 - reverse
Sri Lanka 1 cent, 1975 - 1994
Aluminium
, 0.5g, 16mm
KM# 137
Circulation coins: Sri Lanka
Sri Lanka 2 cents 1978 - obverseSri Lanka 2 cents 1978 - reverse
Sri Lanka 2 cents, 1975 - 1978
Aluminium
, 0.76g, 18.5mm
KM# 138
Circulation coins: Sri Lanka
Sri Lanka 5 cents 1991 - obverseSri Lanka 5 cents 1991 - reverse
Sri Lanka 5 cents, 1978 - 1991
Aluminium
, 1g, 21.52mm
KM# 139a
Circulation coins: Sri Lanka
Sri Lanka 5 cents 1975 - obverseSri Lanka 5 cents 1975 - reverse
Sri Lanka 5 cents, 1975
Nickel-Brass
, 3.3g, 19mm
KM# 139
Circulation coins: Sri Lanka
Price: $ 0.35
Sri Lanka 10 cents 1988 - obverseSri Lanka 10 cents 1988 - reverse
Sri Lanka 10 cents, 1978 - 1991
Aluminium
, 1.27g, 23mm
KM# 140a
Circulation coins: Sri Lanka
Sri Lanka 10 cents 1975 - obverseSri Lanka 10 cents 1975 - reverse
Sri Lanka 10 cents, 1975
Nickel-Brass
, 4.1g, 23mm
KM# 140
Circulation coins: Sri Lanka
Price: $ 0.72
Sri Lanka 25 cents 2005 - obverseSri Lanka 25 cents 2005 - reverse
Sri Lanka 25 cents, 2005 - 2006
Copper plated Steel
, 1.7g, 16mm
KM# 141.2b
Circulation coins: Sri Lanka
Sri Lanka 25 cents 2002 - obverseSri Lanka 25 cents 2002 - reverse
Sri Lanka 25 cents, 1996 - 2004
Nickel plated Steel
, 3.3g, 18mm
KM# 141a
Circulation coins: Sri Lanka
Sri Lanka 25 cents 1991 - obverseSri Lanka 25 cents 1991 - reverse
Sri Lanka 25 cents, 1975 - 1994
Copper-Nickel
, 3.24g, 18mm
KM# 141
Circulation coins: Sri Lanka
Sri Lanka 50 cents 2005 - obverseSri Lanka 50 cents 2005 - reverse
Sri Lanka 50 cents, 2005 - 2009
Copper plated Steel
, 2.5g, 18mm
KM# 135.2b
Circulation coins: Sri Lanka
Sri Lanka 50 cents 1996 - obverseSri Lanka 50 cents 1996 - reverse
Sri Lanka 50 cents, 1996 - 2004
Nickel plated Steel
, 5.6g, 21.5mm
KM# 135.2a
Circulation coins: Sri Lanka
Sri Lanka 50 cents 1972 - obverseSri Lanka 50 cents 1972 - reverse
Sri Lanka 50 cents, 1972 - 1994
Copper-Nickel
, 5.5g, 21mm
KM# 135
Circulation coins: Sri Lanka
uCoin